Parrafos

Wi-Fi és una tecnologia que es basa en la comunicació entre un receptor i un emissor (que poden funcionar en sentit contrari) mitjançant ones de ràdio, electromagnètiques (com la llum visible, les del mòbil…). Per exemple, un portàtil (amb targeta wi-fi) amb un router wi-fi (que aquest, a la vegada, pot conectar-se a Internet).

La diferència entre la tecnologia wi-fi i per exemple els walkie-talkies (que també fan servir ones de ràdio) son les característiques de les ones de ràdio/electromagnètiques, el que s'anomena estàndars 802.11 i 802.11x. D'aquests estàndars hi han de diferents tipus, segons freqüència i tipus de compressió de la informació. Per exemple el anomenat 802.11 té una freqüència de 2.4GHz i una capacitat de 1-2Mbps o el 802.11a que té 5GHz i 54Mbps. En total hi han quatre (els esmentats, 802.11b i 802.11g) i aquestes especificacions de l'ona electromagnètica (l'ona de ràdio) defineix el que anomenem "Wi-Fi".

Per cert, el terme "Wi-Fi" a vegades es diu que és un acrònim de "Wireless Fidelity" (Fidelitat sense fils), anàleg a "Hi-Fi" que és "High-Fidelity" (alta fidelitat). De totes maneres el group que va promoure la tecnologia Wi-Fi, la "Wi-Fi Alliance", i que va encunyar el terme Wi-Fi, ara es desdiu d'aquest significat (només seria un nom enganxós, per marketing)

Les fonts en les que m'he basat han sigut les següents:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Wifi
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://www.wisegeek.com/what-is-wifi.htm
http://www.webopedia.com/TERM/8/802_11.html


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.