Erasmus Equivalencia

Estudiants UB Inici Ompi Inici UB

Equivalència acadèmica

Instruccions i documents

D’acord amb el capítol III de la Normativa de mobilitat internacional d’estudiants a la UB que regula els intercanvis internacionals dels estudiants de la UB, així com els compromisos de la UB inclosos en els mateixos programes internacionals, has de proposar al responsable d’intercanvis internacionals del teu centre d’estudis a la UB un programa d’estudis clarament definit abans de l’inici de l’estada a la universitat estrangera i la corresponent equivalència acadèmica per assignatures del teu ensenyament a la UB.

Aquesta equivalència pot ser de crèdits obligatoris, optatius o de lliure elecció corresponents a assignatures obligatòries, optatives o de lliure elecció, pràcticums, pràctiques i treballs de fi de carrera, d’acord amb les orientacions del responsable d’intercanvis internacionals, segons el que es prevegi en la convocatòria i en el programa de mobilitat internacional al qual t’aculls i segons el que s’hagi previst al teu centre.

L’equivalència acadèmica s’acorda mitjançant un model oficial de la UB: DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA, únic per a tots els centres (independentment que el centre n’elabori altres documents que incloguin informació complementària) i especifica per escrit els detalls de l’equivalència acadèmica que s’accepta.

Una vegada tancada l’equivalència acadèmica amb el teu centre d’estudis, i dins el període establert per la Secretaria, serà el moment de formalitzar la matrícula a la UB. És possible que la Secretaria et sol·liciti una còpia del document d’equivalència acadèmica.

QUAN HAS DE FER AQUEST DOCUMENT?

Abans de la data d'inici a la universitat estrangera (tret d'excepcions fetes pel teu centre d'estudis per manca d'informació acadèmica de la universitat estrangera)

Si no poguessis acabar d’acordar l’equivalència acadèmica abans de marxar perquè no hi hagués prou informació acadèmica de la universitat estrangera, demana al responsable d’intercanvis internacionals del teu centre d’estudis a la UB si excepcionalment podràs fer arribar la teva proposta una vegada iniciada l’estada a la universitat estrangera dins el termini que el teu centre estableixi. En aquest cas, és molt important definir abans de l’inici de l’estada les assignatures i el total de crèdits per matricular provisionalment a la UB, que després s’haurà de modificar en funció de l’equivalència acadèmica acordada posteriorment (és possible que aleshores necessitis deixar a algú una autorització per escrit perquè faci aquests canvis a la teva matrícula de la UB en aquell moment).

Instruccions i documents

El total de crèdits no podrà ser inferior a 15 per semestre o 30 anuals, llevat que la universitat estrangera de destinació estipuli un nombre mínim de crèdits per cursar diferent.
Les assignatures cursades en una universitat estrangera, sempre amb l’acord previ del responsable de mobilitat internacional del centre de la UB, poden ser reconegudes a la UB de dues maneres:

Les assignatures obligatòries (i determinades optatives) seran reconegudes només per assignatures de l’oferta de la UB de contingut similar i càrrega lectiva en crèdits. En aquest cas, al document d’equivalència i a la matrícula ha de constar el nom exacte de l’assignatura de l’oferta de la UB per la qual serà reconeguda. En aquest cas, l’estudiant de la UB es matricularà d’aquestes assignatures sota l’anomenat codi 4. Els estudiants que sol·licitin l’equivalència de crèdits obligatoris de l’ensenyament que cursen han d’adjuntar els programes de les assignatures o dels pràcticums que volen cursar a la universitat estrangera.

La resta d’assignatures optatives i de lliure elecció que no estan incloses en l’oferta de la UB —en els centres que s’acullen a aquesta opció—, podran ser reconegudes automàticament a l’expedient acadèmic de l’estudiant amb la càrrega lectiva en crèdits que es consideri. En aquest cas, al document d’equivalència acadèmica i a la matrícula ha de constar com a nom de l’assignatura l’anomenada ERASMUS, amb el codi 100950 en endavant, i el total de crèdits reconeguts (en el cas dels convenis internacionals fora del programa Erasmus, el nom és Assignatura d’intercanvi, i el codi, 100980 en endavant). Correspon a cada centre demanar l’establiment d’aquests codis. Aquestes assignatures tenen un tractament similar al de les de reconeixement de crèdits; això vol dir que el nombre de crèdits de cadascuna s’haurà d’introduir en el moment de formalitzar la matrícula.

Si en el moment de la matriculació l’estudiant té definit el nombre concret d’assignatures que farà, ha de matricular-se d’aquest mateix nombre d’assignatures ERASMUS o Assignatura d’intercanvi, amb els crèdits equivalents de cadascuna a la universitat estrangera.

Si l’estudiant no té definides exactament les assignatures què farà a la universitat estrangera, es pot matricular provisionalment del total dels crèdits en un únic codi d’assignatura ERASMUS o Assignatura d’intercanvi. Posteriorment, però, haurà de realitzar una modificació de matrícula per desglossar les assignatures.

Qualsevol modificació en el DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA ha de ser autoritzada pel responsable de mobilitat internacional del centre mitjançant el corresponent document de modificació.

És responsabilitat de l’estudiant matricular durant el curs acadèmic corresponent al programa de mobilitat internacional a les Secretaries dels centres totes les assignatures recollides en el DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA, així com modificar-les d’acord els canvis acceptats posteriorment a la MODIFICACIÓ DEL DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA.

Totes les dades han d’omplir-se en majúscules.

DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA

MODIFICACIÓ DEL DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA

fuente

© Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 16.01.2008

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.