Electronica Aplicada Prac1

electronica-aplicada

Questionari

Al circuit de la figura i polaritzant la font d'alimentació a un voltatge V1, si considerem que el nombre d'electrons que surt del born positiu de la font és de N electrons per unitat de temps …
[circuit-qprevi-pra1.bmp]
a) per conservació de l'energia, el voltatge V1 subministra una energia per electró igual a V1/N
-b) per conservació de la càrrega, el nombre d'electrons per unitat de temps que travessa la resistència R1 és de N
c) per conservació de la càrrega, els N electrons es van distribuint homogèniament al llarg del circuit, des del born positiu fins al born negatiu de la font
2. Quan mesurem un voltatge en un circuit utilitzant un voltímetre …
-a) hem de connectar necessàriament les dues sondes de mesura a punts del circuit per no tenir una terra flotant
b) necessitem connectar una de les sondes al punt de mesura i l'altra a la terra del circuit
c) en tenim prou amb connectar la sonda positiva (vermella) al punt del circuit on volem mesurar el voltatge
d) en tot cas, caldrà connectar la sonda negativa a la terra del circuit
3. En el cas d'alimentar un circuit amb corrent sinusoïdal, si el multímetre opera en mode de mesura de tensió alterna, entre els dos extrems d'una resistència mesurarà …
a) el promig del voltatge aplicat
b) la temperatura de treball a la que es sotmet el dispositiu
c) l'amplitud del voltatge aplicat
-d) el valor quadràtic mitjà (r.m.s.) de la tensió aplicada
4. Per mesurar el valor real de la resistència R1 amb el multímetre (funcionant com a ohmímetre) …
a) podem fer-ho connectant els terminals corresponents del multímetre als extrems de la resistència, independentment de si està connectada al circuit
-b) cal que no estigui connectada a cap circuit (que no hi hagi cap camí resistiu alternatiu al que estem mesurant)
c) ens cal aplicar la llei d'Ohm
d) cal dissenyar un circuit que faci passar un corrent unitari per la resistència, i llavors mesurar-la connectada a aquest circuit
5. En un circuit resistiu per on circula corrent …
a) la intensitat es mesura connectant les dues sondes als dos punts del circuit entre els quals es vol conéixer el corrent
b) les mesures de corrent s'han d'efectuar sempre amb una de les sondes connectada a terra
-c) mesurar la intensitat en paral·lel implica cremar l'amperímetre, ja que aquest oposa una resistència ínfima al pas de corrent
6. En un circuit resistiu per on circula corrent …
-a) la tensió s'ha de mesurar en paral·lel sense canviar res al circuit, ja que el voltímetre és un camí de gran resistència que no modificarà el pas de corrent
b) les mesures de tensió s'han d'efectuar sempre amb una de les sondes connectada a terra
c) la tensió en un punt es mesura obrint el circuit per aquell punt i connectant el voltímetre entre els terminals generats

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.